Familiale bemiddeling

Heb je relatieproblemen, wil je weten waar je staat in je relatie, of scheiden een oplossing kan bieden en wat bij scheiding komt kijken, hoe een ouderschapsregeling kan uitgewerkt worden? Hoe ga je als ex-partners samen ouder zijn?

In de bemiddeling sta ik stil bij verwerking, regeling, en besteed ik vooral aandacht aan verbindende communicatie.

Familiale bemiddeling biedt de "familie in conflict", de mogelijkheid om buiten de rechtbank te blijven en efficiënt en kosteneffectief de geschillen zelf op te lossen; zij het met behulp van een onafhankelijke derde.

Partijen worden tijdens de Mediation aangemoedigd om openlijk met elkaar te praten en te streven naar een gezamenlijke oplossing voor hun geschilpunten.

Het proces is vertrouwelijk, volledig vrijwillig en op geen enkel moment is enige partij in een bemiddeling verplicht om akkoord te gaan met een oplossing waar hij niet kan achter staan. Gehoord worden in belangen en behoeftes en erkenning hiervoor vinden staat centraal.


Kinderen in bemiddeling - Ouderschapsbegeleiding

Samen met het expertisebureau IN HARMONIE, bied ik een traject aan waar bemiddeling niet slaagt. Bevind je je in een vechtscheiding waar er telkens opnieuw geruzied wordt bij elke wissel, over de aankoop van kleren, de hobby’s van de kinderen, de school, de vaccinatie ... Leidt elke beslissing tot gekibbel of ruzie, zijn er steeds weer opnieuw spanningen? Blijven ouders procederen en lopen de juridische kosten hoog op? Besef je dat de kinderen eronder lijden? Ouderschapsbegeleiding of het traject van ouderschapscoördinatie kan een oplossing bieden.

Voor meer info, neem contact op.


Individuele begeleiding

Heb je nood aan professionele hulp van een ervaren bemiddelaar, aan ondersteuning in een bemiddeling, aan communicatietraining?

Ik bied resultaatgerichte individuele begeleiding aan met ondersteuning op maat, waar er gewerkt wordt aan je persoonlijke situatie, aan je noden in relatie met jezelf en anderen.

Kenmerken van bemiddeling

Bemiddeling is een van de talloze alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting die ter beschikking staan van partijen in conflict.

Een vrijwillig proces

Betrokkenheid bij het bemiddelingsproces is vrijwillig, zowel bij de start van het proces, bij de voortzetting, als bij de beëindiging ervan. Hoewel in België de wetgeving voorziet dat de familierechter in bepaalde gevallen een bemiddelingstraject kan opleggen, blijft het voor elke partij mogelijk niet deel te nemen aan het bemiddelingsproces. Bovendien is er bij aanvang van het proces geen enkele verplichting voor een partij om het proces voort te zetten tot het punt van oplossing en finaliteit. De beslissing om te beëindigen hoeft niet bij overeenkomst te zijn, maar kan eenzijdig worden genomen. Evenwel is de bemiddeling een kans geven, altijd de beste optie.

Neutraliteit van de bemiddelaar

De neutraliteit van de mediator staat centraal. De bemiddelaar zou idealiter ook geen eerdere relatie met één van de partijen bij de mediation hebben opgebouwd en waar een relatie tot stand is gebracht, is het essentieel dat er transparantie en voorafgaande bekendmaking hiervan aan de andere partijen is om ervoor te zorgen dat de partijen geen bezwaar hebben tegen de voortdurende betrokkenheid van de bemiddelaar bij het proces. Vertrouwelijkheid Alle discussies tijdens de bemiddeling zijn vertrouwelijk. Besprekingen en voorstellen die bij bemiddeling worden ingediend, worden beschermd door het beroepsgeheim en de geheimhouding van het onderhandelingstraject en mogen niet worden gebruikt tegen een partij in latere rechtszaken.

Oplossing door de partijen zelf

De mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de beslechting van het geschil. Partijen zoeken de oplossingen zelf. Zij worden door de mediator begeleid en ondersteund. Deze faciliteert de gesprekken. Partijen worden te allen tijde tijdens het traject aangemoedigd om individueel juridisch of enig ander advies in te winnen over hun rechten in verband met het geschil en over de oplossingen die uit het bemiddelingsproces komen.

Wat zijn de voordelen van bemiddelen - Meer dan 10

 1. Bemiddeling is informeel. Het bemiddelingsproces is niet gebonden aan traditionele juridische formaliteiten.
 2. Bemiddeling is daardoor veel minder tijdrovend.
 3. Bemiddeling is een goedkoper traject dan procesvoering.
 4. Bemiddeling vindt doorgaans plaats in een ontspannen en informele omgeving.
 5. De partijen nemen de uiteindelijke beslissing. Mediation vereist de deelname van alle partijen bij de mediation. Zelfbeschikking en autonomie van de partijen zorgen ervoor dat zij beter in staat zijn om met hun eigen oplossingen te komen die het beste aansluiten bij hun individuele behoeften, doelen, interesses en ambities.
 6. Een grotere betrokkenheid van de partijen bij de uitkomst en beslechting van het geschil heeft een directe impact op de gedragenheid van de overeenkomst die de partijen zelf hebben bedacht. Dit in tegenstelling tot de beslissingen die hen van buitenaf zijn opgelegd door een derde, zoals een rechter.
 7. Partijen kunnen in elk stadium van het proces het proces beëindigen en hun zaak aanhangig maken bij de rechtbank.
 8. Bemiddeling helpt partijen bij het vinden van werkbare realistische oplossingen.
 9. Gedurende het hele bemiddelingsproces worden opties beoordeeld vanuit een realiteitstestperspectief. De uitkomst hiervan is dat partijen uiteindelijk tot oplossingen komen die zowel realistisch, werkbaar en langdurig toepasbaar zijn.
 10. Bemiddeling is erop gericht de waardigheid en het respect van de partijen te behouden. De focus van de bemiddeling ligt altijd op de toekomstige werkbaarheid van de voorstellen, in tegenstelling tot de historische beoordeling van partijgedrag.
 11. Bemiddeling vermindert conflicten.
 12. Bemiddeling behoudt de gezinsrelaties.

De rol van de bemiddelaar

De rol van de bemiddelaar is in de eerste plaats partijen bijstaan in hun inspanningen om hun geschil op te lossen.De bemiddelaar helpt de partijen tijdens het proces bij het identificeren van de geschilpunten. Hij faciliteert discussies over die geschilpunten en moedigt partijen aan na te denken over manieren waarop hun geschil mogelijk kan worden opgelost.

Een mediator mag geen partij kiezen bij een van de bij de mediation betrokken partijen, noch mag de mediator de rol van rechter op zich nemen en de partijen een beslissing opleggen.

Een bemiddelaar die ook advocaat is, mag niet optreden als de wettelijke vertegenwoordiger van de partijen, noch mag de bemiddelaar, die een psycholoog of maatschappelijk werker is, advies verlenen aan de partijen.

De duur van het proces

Het aantal aan sessies nodig voor bemiddeling, is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de geschilpunten.

Het aantal benodigde sessies is ook afhankelijk van de bereidheid en gezamenlijke samenwerking van de partijen bij het oplossen van hun geschil.

Als algemene richtlijn kunnen partijen verwachten dat het bemiddelingsproces drie tot zes sessies zal duren.

Sessies zijn gepland per uur, maar kunnen tot twee uur beslaan.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie

Bemiddeling iets voor jou?

Stel jezelf volgende vragen:

 • Wil je betrokken zijn bij een proces waarbij jij en de andere partij de volledige controle hebben over wat er in en tijdens het proces gebeurt?
 • Wil je controle houden over het uiteindelijke resultaat van je onderhandelingen?
 • Wil je de baas blijven over je eigen toekomst in plaats van die in handen te geven van anderen?
 • Wil je jezelf onnodige verspilling van tijd, geld en emoties besparen?
 • Moeten jij en je partner blijvende opvoedingsrelaties behouden?
 • Wil je dat de belangen van uw kinderen een cruciaal discussiepunt zijn in de bemiddeling?
 • Wil je dat de uitkomst van uw geschil voor beide partijen bevredigend en voor beide partijen voordelig is?
 • Wil je je kinderen uit het conflict houden en hun belangen voorop stellen?

Kosten van bemiddeling

De staat van kosten en ereloon van een bemiddelaar kan drie elementen bevatten: de kosten van de bemiddelaar, de gerechtskosten en – andere uitgaven en het ereloon.

Mijn honoraria als bemiddelaar worden als volgt berekend:


 • Kosten opening en afsluiting dossier – forfait 75,00 € incl. BTW
 • De eerste bemiddelingssessie wordt gefactureerd aan 150,00 € incl. BTW (max. 1,5 uur);
 • Volgende bemiddelingssessies worden aangerekend op basis van een uurloon van 75 €/u/p. Er is geen BTW verschuldigd.
 • Het uurtarief geldt voor het opmaken van verslagen; opstellen van overeenkomsten; verzoekschriften
 • Mails – per tijdsbesteding à rato 5’/mail
 • Verplaatsingen – per kilometer 0,65 €

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de bemiddelaar heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de griffie. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de nota van kosten en ereloon.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen en niet 24h op voorhand wordt afgezegd, wordt een forfaitaire kost van 50,00 € aangerekend.